Terms and Conditions

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WEBSTORE.SOFIANA-BG.COM

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл. 1. Настоящите Общи условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията и представляват споразумение между „Софиана” ООД (Търговецът) в качеството му на оператор на интернет страницата - https://webstore.sofiana-bg.com (Платформата), от една страна и всеки един потребител или посетител (Потребителя, Потребителите), заредил интернет страницата в своя интернет браузър, от друга.

чл. 2. Използването на услугите на „Софиана” ООД е възможно единствено след приемане на настоящите Общи условия за ползване. Всяко едно действие на потребител/ползвател, след като интернет страницата https://webstore.sofiana-bg.com е заредена в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия и има навършена 16-годишна възраст.

ДАННИ

чл. 3. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование: „Софиана” ООД

ЕИК: 040277076

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, бул. Васил Петлешков № 80

Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, бул. Васил Петлешков № 80

Данни за кореспонденция: гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, бул. Васил Петлешков № 80

Електронна поща:

Телефон: 0888 126 191

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.„Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

ПРЕДМЕТ

чл. 4. Webstore.sofiana-bg.com e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в интернет https://webstore.sofiana-bg.com, чрез която Потребителите имат възможност:

- да сключват договори за покупко – продажба и доставка на предлаганите стоки;

- да извършат регистрация и създаване на профил в електронния магазин и използване на услуги за предоставяне на информация;

- да преглеждат стоките, цени, условия за доставка;

- да извършват плащания във връзка със сключените договори чрез предвидените от Платформата средства за разплащане;

- да получават информация за нови стоки, предлагани от Търговеца;

- да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Търговеца в Платформата;

- да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на Платформата;

- да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

чл. 5. Потребителите сключват с Търговеца в Платформата договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://webstore.sofiana-bg.com. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Търговеца. По силата на сключения с Търговеца договор за покупко-продажба на стоки, Търговецът в Платформата се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса в Платформата стоки. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Търговеца в Платформата. Потребителите заплащат на Търговеца възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в Платформата и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в Платформата. Търговецът „Софиана” ООД организира доставянето на стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона.

Чл. 6. Потребителят и Търговецът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора следва да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронната търговия и Закона за електронния документ и електронния подпис.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

чл. 7. За да използва Платформата за сключване на договори за покупко – продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

чл 8. Потребителите имат възможност да извършват поръчки на стоки и по телефона описан в Платформата.

чл. 9. С попълване на данните си и натискане на бутона „Поръчай“ Потребителят декларира, че е запознат с общите условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

чл. 10. Търговецът потвърждава извършената от Потребителя поръчка по електронна поща или по телефона и между Потребителя и Търговеца възникват договорни отношения.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО – ПРОДАЖБА

чл. 11. Потребителите използват страницата на Търговеца в Платформата или правят поръчките си по телефона, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Търговеца стоки/услуги.

чл. 12. В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Потребителя, последният приема тези общи условия в момента на доставката или приемането на стоката. Счита се, че Потребителят е приел настоящите общи условия с приемането на доставката на стоките или приемане на самата стока.

Чл. 13. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в Платформата по следната процедура: Влизане в системата за извършване на поръчки в Платформата; избиране на една или повече от предлаганите от Търговеца в Платформата стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка; предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Потребителя като страна по договора; предоставяне на данни за доставката; избор на способ и момент за плащане на цената; потвърждение на поръчката по телефон или чрез електронната поща.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

чл. 14. Търговецът и Потребителя сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителя, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка. Правата на Потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

чл. 15. Основните характеристики на стоките, предлагани от Търговеца са определени в профила на всяка стока в Платформата.

чл. 16. Цената на стоките е с включени всички данъци и такси и се определя от Търговеца в профила на всяка стока в Платформата.

чл. 17. Стойността на пощенските или транспортните разходи, както и други такси (например такса "наложен платеж") невключени в цената на стоките, се дължи от Потребителя на избрания от него куриер.

чл. 18. Начините за плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Потребителя.

чл. 19. Информацията, предоставяна на Потребителя е актуална към момента на визуализацията й в Платформата преди сключването на договора за покупко-продажба.

чл. 20. Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез Платформата или електронна поща.

чл. 21. Потребителят се съгласява, че Търговецът има право да приема авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

чл. 22. Потребителят избира дали да заплати на Доставчика в Платформата цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

чл. 23. Потребителят избира начина на плащане в Платформата. В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 5 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Търговеца.

чл. 24. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Търговеца.

чл. 25. Правото на отказ от договора не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

- за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

- за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

- за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

чл. 26. Когато Търговецът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 30 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Търговеца.

Чл. 27. Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Търговецът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

чл. 27а. При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване освен в случаите, когато Потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Търговеца.

чл. 28. Потребителят се задължава да съхранява получените Търговеца стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 27.

Чл. 29. Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Търговеца като отправи писмено изявление до Доставчика.

Чл. 30. Когато Търговецът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно.

чл. 31. Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Търговецът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

чл. 32. В случай на упражняване на правото на отказ от договора, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

чл. 33. Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Търговеца.

чл. 34. В случай че Потребителят и Търговецът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя чрез сайта на Търговеца в Платформата.

чл. 35. Ако Търговецът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

чл. 36. Търговецът може да организира доставката и предаването на стоката на Потребителя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок. Ако срокът не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Търговецът организира доставката и предаването в разумен срок.

чл. 37. Потребителят следва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Търговеца. Ако Потребителят не уведоми Търговеца стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

чл. 38. Търговецът не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.

чл. 39. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

чл. 40. Търговецът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.

чл. 41. Личните данни на Потребителя, Търговецът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителя в момента на регистрацията.

чл. 42. Търговецът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Потребителя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

чл. 43. Потребителят се съгласява, че Търговецът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Потребителя в електронния магазин на Търговеца.

чл. 44. Потребителят се съгласява, че Търговецът има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Потребителя при използването на електронния магазин на Търговеца.

чл. 45. Във всеки момент, Търговецът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

чл. 46. В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Търговецът има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, достъпна на сайта на Търговеца.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

чл. 47. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Търговеца, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители.

чл. 48. Търговецът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя в един от следните случаи:

  • - След изричното му уведомяване от Търговеца и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

  • - След публикуването им на сайта на Търговеца и ако Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

  • - С изричното му приемане от Потребителя чрез профила му в сайта на Търговеца.

чл. 49. Потребителят се съгласява, че всички изявления на Търговеца, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

чл. 50. Търговецът публикува тези общи условия на адрес https://webstore.sofiana-bg.com/terms заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

чл. 51. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Търговеца се прекратяват в следните случаи:

  • - при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

  • - по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

  • - при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

  • - при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

  • - в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в Платформата. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

чл. 52. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва Платформата в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

ОТГОВОРНОСТ

чл. 53. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Търговецът при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

чл. 54. Търговецът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

чл. 55. Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица. Търговецът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на https://webstore.sofiana-bg.com и сключване на договори за покупко-продажба с Търговеца.

чл. 56. Търговецът не носи отговорност за времето, през което Платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

чл. 57. Търговецът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Платформата

чл. 58. Търговецът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

чл. 59. Търговецът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

чл. 60. Потребителят и Търговецът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

чл. 61. Потребителят и Търговецът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

чл. 62. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Търговецът и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

чл. 63. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

чл. 64. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

чл. 65. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на 02.02.2021 г.

Настоящите общи условия са изготвени от екипа на Advocatus.bg